Regulamin Serwisu internetowego

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://signsafe.app/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Usługodawcy:

 1. numer telefonu: +48 693968449,
 2. adres e-mail: info@signsafe.app.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki Usługobiorców oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego Usługobiorcy.

 

§1. Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://signsafe.app/.
 2. Aplikacja SignSafe – aplikacja mobilna umożliwiająca składanie odręcznych podpisów na dowolnym dokumencie w formacie PDF z zablokowaną możliwością edycji dokumentu za pomocą urządzenia mobilnego.
 3. Usługodawca – CRM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. Klemensa Stanisława Rudnickiego 3a lok. 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000742005, NIP: 1182178080, REGON: 380903532, kapitał zakładowy 50.000 zł.
 4. Usługobiorca – podmiot odwiedzający Serwis lub korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 5. Usługa – usługa dostępu do Aplikacji SignSafe świadczona odpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 6. Panel administracyjny – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym zewnętrznego dostawy usług hostingowych przeznaczony zarządzania Aplikacją SignSafe, w tym dodawania i przechowywania dokumentów oraz zarządzania użytkownikami przez Usługobiorcę w ramach korzystania z aplikacji SignSafe.
 7. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o Portalu, jego usługach, w tym informacji o charakterze marketingowym.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy oraz Usługi oznacza akceptację przez Usługobiorcę warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności Serwisu. Usługodawca może wykorzystać dane osobowe w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem stron internetowych.
 7. Informacje dotyczące usług znajdujące się na stronach internetowych Usługodawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w cenach Usługi, prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych oraz do udzielania indywidualnych rabatów.
 9. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu bezpłatnie usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach oraz innych informacji dotyczących działalności Usługodawcy.
 2. Usługodawca świadczy usługę bezpłatną typu Newsletter. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Usługobiorcy do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Portalu. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newsletter kontaktując się z Usługodawcą. 
 3. Usługodawca umożliwia złożenie za pośrednictwem Serwisu zamówienia na Usługę płatną w postaci dostępu do Aplikacji SignSafe na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę: a) urządzenie z dostępem do sieci Internet, b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, c) dostęp do poczty elektronicznej.
 5. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§4. Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia na dostęp do Aplikacji SignSafe Usługobiorca dokonuje wyboru pakietu zgodnie z wariantami dostępnymi w Serwisie oraz wypełnia formularz zamówienia wypełniając w nim co najmniej pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*).
 2. Po wypełnieniu formularza zamówienia Usługobiorca wybiera preferowaną metodę płatności, potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Do pierwszej płatności za Usługę doliczana jest opłata instalacyjna obejmująca koszty usługi hostingowej na okres roku.
 4. Z chwilą dokonania poprawnej płatności dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi na warunkach określonych Regulaminem.
 5. Usługobiorca może zlecić Usługodawcy przygotowanie indywidualnej wyceny dostępu do Aplikacji SignSafe. W tym celu Usługobiorca wypełnia formularz kontaktu dostępny w Serwisie. W odpowiedzi na zapytanie Usługobiorcy sporządzana jest dedykowana oferta określająca warunki świadczenia Usługi, w tym warunki płatności.
 6. Akceptacja oferty przez Usługobiorcę równoznaczna jest z zawarciem umowy o świadczenie Usługi na warunkach określonych Regulaminem z uwzględnieniem indywidualnych zapisów oferty.
 7. Umowa, o której mowa w ust. 4 i 6 zawierana jest na okres 12 miesięcy liczony jest z dokładnością do daty i godziny aktywacji Usługi.

§5. Szczególne warunki świadczenia Usługi

 1. Usługodawca po otrzymaniu zamówienia i płatności zgodnie z ustaloną metoda płatności przeprowadza następujące operacje techniczne umożliwiające świadczenie Usługi:
  1. założenie konta na zewnętrznym serwerze w imieniu Usługobiorcy na podstawie danych wskazanych w zamówieniu;
  2. instalacja Aplikacji SignSafe na zewnętrznym serwerze;
  3. udostępnienie Usługobiorcy za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zamówieniu:
   • danych dostępowych do panelu administracyjnego serwera,
   • adresu internetowego umożliwiającego dostęp do Panelu administracyjnego Aplikacji SignSafe,
   • danych dostępowych do Aplikacji SignSafe w randze administratora.
 2. Usługobiorcy zabrania się przekazywania danych dostępowych, o których mowa w ust. 1 lit. c) osobom trzecim nieuprawnionym do działania w jego imieniu.
 3. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych dostępowych.
 4. W ramach Panelu administracyjnego, Usługobiorca może zarządzać dokumentami (np. dodawanie, usuwanie, wskazanie osób podpisujących dokument) oraz zarządzać użytkownikami Aplikacji SignSafe.
 5. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za działania użytkowników w ramach Aplikacji SignSafe jak za działania własne.
 6. Pakiety podstawowe Usługi obejmują 2,5GB przestrzeni dyskowej na dokumenty. W przypadku zapełnienia przestrzeni dyskowej Usługobiorca zobowiązany jest do samodzielnego zakupu dodatkowej przestrzeni u dostawcy usługi hostingowej lub zwolnić powierzchnię usuwając wybrane dokumenty.
 7. W celu umożliwienia składania podpisów na dokumentach koniecznym jest zainstalowanie na urządzeniu mobilnym Aplikacji SignSafe i zalogowanie się danymi udostępnionymi przez Usługodawcę lub utworzonymi dla użytkownika przez Usługobiorcę.
 8. Liczba dokumentów z możliwością podpisu za pomocą Aplikacji SignSafe rozliczana jest w cyklach miesięcznych. W przypadku przekroczenia liczby podpisanych dokumentów naliczana jest Usługobiorcy dodatkowa opłata zgodna z wybranym przez Usługobiorcę pakietem.
 9. Niewykorzystana liczba dokumentów do podpisania nie ulega sumowaniu i przeniesieniu na kolejny okres rozliczeniowy.
 10. W celu umożliwienia naniesienia podpisu za pomocą Aplikacji SignSafe, Usługobiorca dodaje za pomocą Panelu administracyjnego dokument zapisany w formacie PDF z zablokowaną możliwością edycji dokumentu. Za pomocą Aplikacji SignSafe nie jest możliwie podpisywanie dokumentów zapisanych w innym formacie lub z aktywną możliwością edycji.
 11. Usługodawca dostarcza Usługobiorcy paczkę znaczników, które można wstawić do dokumentów w celu uproszczenia procesu wskazywania miejsc podpisów na dokumencie. Zabronione jest jakiekolwiek modyfikowanie znaczników np. zmiana kolorów, wstawianie własnego loga i wykonywanie innych podobnych czynności.

§6. Warunki usług hostingowych

 1. Posiadanie aktywnej usługi hostingowej (serwer zewnętrzny) jest niezbędne do prawidłowego działania Aplikacji SignSafe.
 2. Usługodawca nie świadczy bezpośrednio usług hostingowych. Serwer wykupiony jest u zewnętrznego dostawcy usług hostingowych.
 3. Usługa hostingu świadczona jest na zasadach określonych regulaminami dostawcy usługi.
 4. Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczonych usług hostingowych przez podmioty trzecie, w tym za prędkość działania, brak wolnej przestrzeni, przerwy w dostępie do serwera, awarie i inne zdarzenia wpływające na dostępność usługi.
 5. Po upływie pierwszego roku korzystania z Usługi, Usługobiorca jest zobowiązany do samodzielnego wykupienia usługi hostingowej u dostawcy wybranego przez Usługodawcę poprzez opłacenie otrzymanej faktury.
 6. Brak przedłużenia usługi hostingowej może skutkować usunięciem dokumentów wprowadzonych przez Usługobiorcę w Panelu usługobiorcy.

§7. Warunki i metody płatności

 1. Płatność za Usługę podstawową dokonywana jest z góry w cyklach miesięcznych lub jednorazowo za cały dwunastomiesięczny okres zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę wariantem.
 2. Płatności dodatkowe, w tym z tytułu przekroczenia liczby dokumentów do podpisu, dokonywane są po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę.
 3. Faktura za Usługę podstawową rozliczaną w cyklach miesięcznych wystawiana jest na 5 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca rozliczeniowego.
 4. Usługobiorca wnosi płatności na rzecz Usługodawcy:
  1. przelewem zwykłym na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze VAT,
  2. za pomocą systemu płatności CashBill udostępnionego przez CashBill S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, KRS: 0000323297, zgodnie z regulaminem systemu płatności https://www.cashbill.pl/jak-zaplacic/, c) za pomocną innych systemów płatności elektronicznych zgodnie z aktualną dostępnością.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zamówieniu Usługi lub w terminie płatności określonym otrzymaną od Usługodawcy fakturą VAT.
 6. Za moment dokonania płatności przyjmuje się jej poprawną autoryzację przez operatora systemu płatności CashBill lub moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.
 7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Usługobiorcę kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Usługobiorcy.

§8. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. W związku z ust. 1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty, w tym za ich treść, wprowadzone przez Usługobiorcę w ramach korzystania z Aplikacji SignSafe.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Usługobiorców wynikające z ich działań z wykorzystaniem systemów Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Usługobiorców w systemach Usługodawcy i nie odpowiada za czynności dokonane przez Usługobiorcę, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Usługobiorcy lub innych Usługobiorców bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Usługobiorców lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na stronach internetowych Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Usługi lub jego stron internetowych oraz szkody poniesione przez Usługobiorcę z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane:
  1. działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia;
  2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, w tym dostawcy usługi hostingu dla aplikacji SignSafe, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności;
  3. problemami technicznymi występującymi po stronie Usługobiorcy lub użytkownika, w tym wynikającymi z usterek telefonów, tabletów i innych urządzeń na których użytkownicy dokonują podpisów; oprogramowania firm trzecich, które może blokować lub zmniejszać funkcjonalność Aplikacji SignSafe; braku lub słabej jakości połączenia z siecią Internet.
 7. Usługodawca nie jest uprawniony do weryfikacji tożsamości osób składających podpisy z wykorzystaniem Aplikacji SignSafe. Tym samym nie odpowiada on za złożenie podpisu przez osobę nieuprawnioną. Usługodawca nie zobowiązuje się do angażowania się w działania związane z ustalaniem tożsamości osób, które złożyły podpis z wykorzystaniem Aplikacji SignSafe.
 8. W przypadku szkody poniesionej przez Usługobiorcę, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Usługobiorcę z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona kwoty zapłaconej przez Usługobiorcę tytułem Usługi, chyba że inne zasady wynikają z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§9. Wypowiedzenie umowy

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi za zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku naruszania przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu.
 3. Przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń wyznaczając stosowny termin nie krótszy niż 7 dni.
 4. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:
  1. Usługobiorca opóźnia się z płatnościami na rzecz Usługodawcy przez co najmniej 14 dni;
  2. Usługobiorca nie wykupił usługi hostingowej na kolejny dwunastomiesięczny okres;
  3. Usługobiorca korzysta z Usługi w sposób stanowiący popełnienie przestępstwa;
  4. Usługobiorca korzystając z Usługi próbuje uzyskać nieuprawniony dostęp do systemów Usługodawcy, w tym do treści i dokumentów nieprzeznaczonych dla Usługobiorcy.
 5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy lub jej rozwiązaniu składane jest na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem: a) danych adresowych i adresu e-mail Usługobiorcy wskazanych w trakcie składania zamówienia lub po ich aktualizacji w Panelu administracyjnym; b) danych adresowych i adresu e-mail Usługodawcy wskazanych na stronie Serwisu.
 6. Usługobiorca w okresie wypowiedzenia zobowiązany jest do regulowania płatności za Usługę oraz opłat dodatkowych.

§10. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

 1. Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3-4). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 4. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 5. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§11. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Serwisu, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Usługobiorcy w formie wiadomości przesłanej na jego adres poczty elektronicznej.
 4. Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej uwzględnienie.

§12. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych oraz w systemach Usługodawcy (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Usługobiorcy lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach stron internetowych Usługodawcy, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę.
 3. Korzystanie ze stron internetowych oraz systemów Usługodawcy, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę nabycia praw autorskich majątkowych lub praw pokrewnych.
 4. Dostęp do systemów Usługodawcy po wykupieniu przez Usługobiorcę Usługi jest udzielany na zasadzie licencji terminowej i niewyłącznej, bez prawa do przenoszenia licencji i do udzielania sublicencji.
 5. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą, 
  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Serwisu treści,
  3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Usługobiorców, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Serwisu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu.
 5. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Usługobiorca będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.