Regulamin aplikacji mobilnej

 Aplikacja mobilna SignSafe udostępniona jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”). 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Aplikacji oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Aplikacji. 

 

§1. Definicje

 1. Usługodawca – CRM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. Klemensa Stanisława Rudnickiego 3a lok. 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000742005, NIP: 1182178080, REGON: 380903532, kapitał zakładowy 50.000 zł. 2.
 2. Aplikacja – oprogramowanie o nazwie SignSafe udostępnione dla Użytkowników przez Usługodawcę, przeznaczone dla Urządzeń mobilnych i pozwalające na dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Administrator – podmiot posiadający aktywną umowę obejmującą dostęp do systemu SignSafe, w tym do Aplikacji SignSafe.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji, w tym również Administrator.
 5. Urządzenie mobilne – urządzenia pozwalające na instalację i korzystanie z Aplikacji, w szczególności urządzenia typu smartphone i tablet.
 6. Usługa – umożliwienie Użytkownikowi składanie odręcznych podpisów na dowolnym dokumencie w formacie PDF za pomocą urządzenia mobilnego.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Regulamin serwisu internetowego SignSafe (https://signsafe.app/) dostępny pod adresem https://signsafe.app/?page_id=88000 stosuje się w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Aplikacji.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Aplikacji.
 7. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§3. Wymagania techniczne

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Urządzeń mobilnych spełniających wymagania systemowe określone w niniejszym rozdziale.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji, Użytkownik pobiera Aplikację na Urządzeniu mobilnym za pośrednictwem sklepu właściwego dla systemu obsługującego Urządzenie mobilne, tj. za pośrednictwem AppStore (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android).
 3. Urządzenie mobilne w celu możliwości instalacji i uruchomienia Aplikacji musi być wyposażone w system: a) Android w wersji minimum 6.0; b) iOS w wersji minimum 14.1.
 4. Do instalacji i uruchomienia Aplikacji niezbędnym jest aktywowanie na Urządzeniu mobilnym połączenia internetowego.
 5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 6. Zmiana wymagań technicznych określonych w niniejszym rozdziale nie stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu postanowień §12 ust. 1.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji i udostępniania nowych wersji Aplikacji. Instalacja aktualizacji lub nowej wersji Aplikacji może być wymuszona przez Usługodawcę jako niezbędna do dalszego niezakłóconego korzystania z Aplikacji.

§4. Aplikacja

 1. Za pośrednictwem Aplikacji Usługodawca dostarcza narzędzia umożliwiające składanie odręcznych podpisów na dowolnym dokumencie w formacie PDF za pomocą urządzenia mobilnego.
 2. Dostęp do Aplikacji w pełnej funkcjonalności posiada Administrator, który zawarł z Usługodawcą umowę zgodnie z ofertą dostępną na stronie https://signsafe.app/ oraz Użytkownik uprawniony przez Administratora.
 3. Dostęp do Aplikacji posiada także Użytkownik, który dokonał poprawnej rejestracji w Aplikacji poprzez poprawne wypełnienie dedykowanego formularza rejestracji oraz potwierdził rejestrację z wykorzystaniem odnośnika otrzymanego na adres poczty elektronicznej.
 4. W celu korzystania z wybranych funkcjonalności Aplikacji Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na dostęp przez Aplikację do dodatkowych uprawnień na urządzeniu mobilnym lub zezwolenie na otrzymywanie powiadomień z Aplikacji. Użytkownik może w każdym czasie na urządzeniu mobilnym zmienić uprawnienia przyznane Aplikacji, lecz może to skutkować ograniczeniem jej funkcjonalności.
 5. Użytkownik może w dowolnym czasie edytować swoje dane poprzez zakładkę „Profil” lub ustalić nowe hasło umożliwiające dostęp do Aplikacji.
 6. Zmiana hasła wymaga potwierdzenia poprzez odnośnik przesłany Użytkownikowi na jego adres poczty elektronicznej wprowadzony w Aplikacji..

§5. Podpisywanie dokumentów

 1. Informacja o nowym dokumencie do podpisu dodanym przez Administratora przekazywana jest za pośrednictwem komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub poprzez powiadomienie push na urządzeniu mobilnym Użytkownika z zainstalowaną aplikacją.
 2. Dokumenty oczekujące na podpis Użytkownik może przeglądać pod zakładką „Oczekujące na mój podpis”.
 3. Aplikacja wyświetla dokumenty przechowywane na jednym serwerze. W celu zmiany serwera i wyświetlenia przechowywanych na nim dokumentów Użytkownik korzysta z opcji „Zmiana serwera”.
 4. Użytkownik przed złożeniem podpisu może zapoznać się z treścią dokumentu oraz zapoznać się z podglądem dokumentu zawierającym informacje o dokumencie.
 5. Użytkownik podpisuje dokument poprzez użycie przycisku „Podpisz” oraz naniesienie podpisu odręcznie (palcem) na ekranie urządzenia mobilnego w wyświetlonym oknie.
 6. Użytkownik może poprawić podpis poprzez użycie przycisku „Usuń” i ponowne naniesienie podpisu.
 7. Użytkownik potwierdza złożenie podpisu używając ponownie przycisk „Podpisz”. Podpis jest nanoszony automatycznie we wszystkich wymaganych miejscach. W przypadku dokumentów wymagających złożenie podpisu osobno w każdym przewidzianym miejscu, okno rysowania podpisu wyświetlane jest zgodnie z ilością wymaganych podpisów.
 8. Podpisanie dokumentu oznacza zapoznanie się z jego treścią oraz akceptację jego postanowień.
 9. Użytkownik może zapoznać się ponownie z treścią podpisanego dokumentu (bez możliwości dokonania ponownego podpisu). Podpisane przez Użytkownika dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty”.
 10. Dokumenty dostępne są w Aplikacji przez czas ich przechowywania przez Administratora na serwerze. Po usunięciu przez Administratora dokumentu z zasobów serwera, dokument przestaje być dostępny dla Użytkownika.
 11. Po podpisaniu dokumentów przez wszystkie wyznaczone osoby, Administrator otrzymuje stosowną informację.

§6. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
 2. W związku z ust. 1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty, w tym za ich treść, wprowadzone przez Administratora w Aplikacji.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Aplikacji i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane:
  1. działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia;
  2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, w tym dostawcy usługi hostingu dla Aplikacji, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności;
  3. problemami technicznymi występującymi po stronie Użytkownika, w tym wynikającymi z usterek telefonów, tabletów i innych urządzeń na których Użytkownik dokonuje podpisu; oprogramowania firm trzecich, które może blokować lub zmniejszać funkcjonalność Aplikacji; brakiem lub słabej jakości połączenia z siecią Internet.
 6. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§7. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie i bez podawania przyczyny.
 2. W celu rozwiązania umowy Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia Aplikacji z pamięci urządzenia mobilnego (odinstalowanie Aplikacji).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym zablokowania dostępu do Aplikacji za 14-dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.

§8. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Aplikacji, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres info@signsafe.app.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie 7 dni.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Brak informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczne z jej uwzględnieniem przez Usługodawcę.

§9. Własność intelektualna

 1. Korzystanie z Aplikacji, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, baz danych czy innych treści cyfrowych pochodzących od Usługodawcy, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych lub praw pokrewnych.
 2. Dostęp do Aplikacji jest udzielany na zasadzie licencji terminowej i niewyłącznej, bez prawa do przenoszenia licencji i do udzielania sublicencji.
 3. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy, o ile czynności te nie wynikają ze specyfiki i celu usługi dostępnej w Aplikacji:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Aplikacji lub jej części,
  2. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zamian w Regulaminie. O planowanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu w Aplikacji. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji po wejściu w życie zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Aplikacji lub wybranych funkcjonalności Aplikacji w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Aplikacji.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2021 r.